Milieueisen 1993-2000

In de twee voorgaande hoofdstukken heeft u over het ontstaan van de firma Pootjesglas kunnen lezen.

De grondlegger van de firma Pootjesglas is Johannes Willem Pootjes.

De hele werkgemeenschap van de fa. Pootjesglas, bestond uit meerde families -of leden van families, die al dan niet waren toegetreden tot de CCB. Fred de Haan en zijn zus Carry maakten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ook deel uit van de Pootjesglas werkgemeenschap. Fred legde zich toe op de Lijndienst met anderen. Johnny was een van die anderen, die vertegenwoordiger voor de fa. Pootjesglas was in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. Fred de Haan deed alle overige provincies indertijd. In latere jaren, nadat Johnny ermee gestopt was, heeft Fred nog lang in zijn eentje de Lijndienst voor heel Nederland onderhouden. Nadat Fred erweer later mee gestopt was (zomer 1993), heeft nog een van de jongere medewerkers het overgenomen, die is dat tot 1995 blijven doen.

Libera, de dochter van Carry de Haan (de zus van Fred) werkte voorheen acht jaar mee in het Pootjesglas-atelier, ze was gespecialiseerd in het graveerwerk (dat Pootjesglas er naast het beschilderen van glas vanaf ’79, ’80, ’81, of ’82 bij deed), tot ze als offsetdrukker ging werken voor Drukkerij De Boer in Hilversum.

In 1995 kreeg de werkgemeenschap van de fa. Pootjesglas (die toen nog bestond uit slechts een drietal werknemers) bezoek van een Milieu-ambtenaar van de Gemeente Hilversum. En die verklaarde dat de fa. Pootjesglas zoals hij altijd had gewerkt, per direct het werk moest staken.

Daar stonden de drie overgebleven medewerkers pardoes zonder werk op straat.

Zes weken later hoorde Libera over het stopzetten van de fa. Pootjesglas (toen werkte ze al 10 jaar als offsetdrukker), en het was begin 1995 dat haar broer Willem haar voorstelde het graveer-gedeelte van de fa. Pootjesglas nieuw leven in te blazen. En zo geschiedde. Libera kocht de graveer-apparatuur en -computer van de fa. Pootjesglas en startte haar eigen Graveeratelier de Haan op hetzelfde adres als de alom bekende firma Pootjesglas vanaf 1932 tot juni 1995. Vanaf de zomer van 1995 werkte Librera alleen. Door een opgelopen akelige knieblessure tijdens het voetballen in september van dat jaar, heeft haar oudere broer Willem samen met haar Graveeratelier de Haan gerund. Tot hij in het najaar van 2003 naar Venezuela vertrok.

Milieueisen Grafische Industrie en Kartonnagefabrieken, 1993-2000

In 1993 werden de milieueisen voor de Grafische Industrie strenger. Er werden doelstellingen opgesteld, die haalbare wijzigingen bij de meeste drukkerijen (en in de kartonfabricage) tot het jaar 2000 behelsden. In eerste instantie werd er nog weinig gecontroleerd. En de meeste drukkerijen en bedrijven die bijvoorbeeld hun (al dan niet chemisch) afval via het riool loosden, zoals ze dat al jaren deden, werden geconfronteerd met enorme kosten voor ondergrondse opslagtanks e.d. die bij de nieuwe milieueisen werden gevraagd. Zo sneuvelde menig bedrijf in Nederland, omdat de hoge kosten die die doelstellingen met zich meebracht niet konden worden opgebracht door de vaak kleine bedrijven.

Voor geïnteresseerden :
Strengere milieu eisen 1993

In 1993 is er door de overheid (vertegenwoordigd door het Ministerie van VROM, het Minis- terie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de bedrijfstakorganisaties van de grafische industrie en de verpakkingsdrukkerijen (KVGO en Kartoflex) een milieubeleidsovereenkomst (MBO) aangegaan. In deze MBO zijn milieudoelen opgenomen voor de gehele bedrijfstak, te bereiken in de jaren 2000 en 2010. Het in 1993 verschenen uitvoeringsprogramma had met name betrekking op het behalen van de doelen voor 2000.

(fragment:)
3.5.3 Bodembescherming
Doelstelling:
Nieuwe bodemverontreinigingen dienen te worden voorkomen.
Stand van zaken: In het handboek is voorzien in maatregelen voor rioleringen, ondergrondse tanks en vloeistofdichtheid van werkvloeren. Ten aanzien van het laatste onderwerp is geconstateerd dat de factsheet uit het handboek nauwelijks gehanteerd wordt. Bedrijven en bevoegd gezag zijn erop geattendeerd dat toepassing van de factsheet onverminderd van kracht blijft. Veel bedrijven vinden de factsheet te ingewikkeld. Met het oog daarop zal de factsheet geactualiseerd en zo mogelijk vereenvoudigd worden. Daarbij zal ondermeer ingegaan worden op de afstemming met de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB).


© 2024  Pootjesglas.nl